background

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

27 Kasım 2021

Kuzey Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak Samsun merkez olmak üzere Türkiye’nin bir çok yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini profesyonel yaklaşımla ilke ve değerlerimize ödün vermeden hizmet sunmaktayız. İşletmeler yaptığı veya yapacağı faaliyetlerde danışmanlık yapmak, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından teknik analizler yaptırılması gerekmektedir. Yaptığımız çalışmalar aşağıda yer aldığı gibidir.

Acil Durum Planın Hazırlanması

İşletmelerde olması muhtemel endüstriyel kaza ve afetlere karşı alınacak tedbirlerin daha önceden planlanacak bir sistematik dahilinde yerine getirilmesini sağlayacak daha önceden belirlenmiş plan ve detayların yeni aktivitelere açık olmak üzere düzenlenmesi ve uygulanabilir konuma getirilmesi çalışmalarının bütünü Acil Durum Programını oluşturmaktadır. Kişilerin tutumlarının yönetimini ve organizasyonunun sağlanmasını sağlayan bir araçtır. Acil durumda ilgili kişilerin faaliyetleri, acil durumun niteliğine ve önem derecesine bağlı olarak olabildiğince programlı olmak zorundadır.

Acil Durum Yönetimi ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu(Kapsamdaki işletmeler) tarafından yürütülmekte olup, Acil Durum Kurulu organizasyonu tanımlanmış olmalıdır.

Sonraki aşamada acil durum ekipleri yapılandırılmalı ve gereli talimat ve uygulama prosedürleri ile birlikte tatbikatlar gerçekleştirilerek işletme acil durumlara hazır tutulmalıdır.

Acil durum planları, işeletmenin tehlike sınıfı göz önünde bulundurualrak yerinde yapılacak işyeri ziyaretleri oluşabilecek tehlikeler ve acil durumlar tespit edilerek düzenlenecektir.

İşyerinde acil durum hakkında yönetmelik gereğince, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. Belirtilen bu durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir

 

Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması

2000 lı yıllarda, işyerlerinde kullanılan makine, tezgah ve tesislerin, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin, üretim teknolojilerinin çok çeşitli ve farklı hale gelmesi sebebiyle, sanayide kullanılmakta olan bütün bu tekniklere göre bire bir uygulanabilecek sağlık ve güvenlik tedbirlerini mevzuatlarla düzenleyebilmenin imkansız hale geldiği fark edilince; bir anlayış değişikliğine gidilerek, işyerlerinde uygulanacak sağlık ve güvenlik tedbirlerinin detaylı olarak izah edildiği mevzuatlar yerinde (AB direktiflerinde olduğu gibi), düzenlenen yeni mevzuatlarda güvenlik tedbirleri daha genel ifadelerle kaleme alınmıştır. İşyerlerindeki detay uygulamaları için Risk Değerlendirmesi anlayışını getirmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliğine ait yeni mevzuata göre, her işyerinin, iş güvenliği uzmanlarının desteği ve işyeri yetkililerinin de katılımıyla yapılacak bir çalışma neticesinde; işyerinde mevcut olan bütün tehlikeleri belirlenmesi, bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin tahmin edilmesi ve bu risklere ortadan kaldırılmasına yönelik olarak alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi, uygulanması ve denetlenmesi şeklinde bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. Risk Değerlendirmesi adı verilen bu çalışmanın, işyerinde düzenli şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu anlayışla, işyerinde alınması gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin tespitinde işyeri yetkililerinin katılmaları, benimsemeleri ve işyeri yetkililerinin emniyet tedbirlerini, Müfettiş istediği için değil, bu tedbirin alınmasının gerekli olduğuna inanarak uygulamalarının ve sahip çıkmalarının temini hedeflenmiştir.

İşletmelerin yaptığı faaliyetlere göre bir den fazla risk değerlendirme metotları uygulanmaktadır. Bu çerçevede aşağıda yer alan metotları uygulamaktayız.

 

 

 

 • – L Tipi Matriks Risk Değerlendirme Metodu
 •  

  – X Tipi Matriks  Risk Değerlendirme Metodu

 •  

  – Fine Kinney Risk Değerlendirme Metodu

 •  

  – FMEA Risk Değerlendirme Metodu

 •  

  – 3T Risk Değerlendirme Yöntemi

 

İşletmeler İşyeri Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince risk değerlendirme raporları düzenlemeli, işletmelerin tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak çok tehlikeli işletmelerde 2 yıl, tehlikeli işletmelerde 4 yıl ve az tehlikeli işletmelerde ise 6 yıl da bir yenilenmesi gerekmektedir. Eğer işletmelerde aşağıda yer alan durumlar söz konusu ise belirtilen süreler beklenmeksizin risk değerlendirme raporunun yenilenmesi gerekmektedir.

 

 

  • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
  • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
  • Üretim yönteminde değişiklikler olması.
  • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
  • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
  • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
  • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması

 

Patlamadan Korunma Dokümanın Hazırlanması

Hizmetlerimizin en önemli kısmını Patlamadan Korunma ile Parlayıcı ve Patlayıcılardan Direktifi Yönetmeliği ve eklerinin firmanızda uygulanması ve yönetmeliğin öngördüğü belgelerden patlamadan korunma dökümanın hazırlanmasıdır.

Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyarak, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri almakla mükelleftir.

 

 

  • Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
  • Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
  • İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Bu önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınacaktır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilecektir.

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde işyerinde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate almak zorundadır.

 • Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
 • Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
 • İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
 • Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü.
 • [/list-ul]

Patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilir. İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.

Nihayetinde, “Patlamadan Korunma Dökümanı” öncelikle tesisin, proseslerin ve kullanılan ekipmanların tanıtılması,  patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma, patlama riskinin değerlendirilmesi,  patlayıcı ortamların sınıflandırılması,  iş ekipmanlarının seçilmesi, vb konularda yapılanlara bir sistem dahilinde bakılmasını ve alınan tedbirlerin takip edilmesi ile gözden geçirilmesinde kolaylık sağlayacaktır.