background

EĞİTİM HİZMETLERİ

22 Ekim 2021

Kuzey Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak profesyonel bir yaklaşım çerçevesinde ilke ve değerlerimizden ödün vermeden İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet vermekteyiz. Bu hizmetlerinden biri olan Eğitim Hizmetleri Samsun başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok yerinde alanında uzman kişiler tarafından sunulmaktadır.

Eğitimlerimizi işletmelerde düzenlediğimiz eğitim ihtiyaç analizlerine göre sunulduğu gibi aşağıda yer alan modüller çerçevesinde de sunulmaktadır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işletmelerde tüm çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alama zorunluluğu mevcuttur. İş Sağlığı ve güvenliği eğitimi az tehlikeli işletmelerde  en az 8 saat, tehlikeli işletmelerde en az 12 saat ve çok tehlikeli işletmelerde ise en az 16 saat olarak sunulmak zorundadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelere de ise iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almadan çalışanlar işe başlatılamazlar.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik gereğince aşağıda yer aldığı gibi eğitim modülümüzü hazırlanmıştır. İşletmede yapılacak eğitim ihtiyaç analizine göre eğitim konularında ve sürelerinde değişiklik gösterebilir.

 • Eğitimin Amacı

İşyerinde görev alan iş gücü (şirket çalışanları, alt yükleniciler, çözüm ortakları, servis sağlayıcılar) üyeleri için İş Sağlığı ve Güvenliği bilgilerini aktarmak ve yasal gereklilikler hakkında bilgi vermek. Organizasyon çalışanlarının tüm faaliyetlerinde, genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek ve proaktif yaklaşım anlayışının alt yapısını oluşturmaktır.

 • Eğitimin Hedefi

iş sağlığı ve güvenliği temel tanımlarını, ulusal iş sağlığı ve güvenliği yasal bigilerini, iş kazası ve meslek hastalıkları kavramlarını, işyerindeki temel tehlike kaynakları ve riskleri, işyerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ilkelerini, acil durumların türlerini ve davranış ilkelerini, kişisel koruyucu donanımların türleri ve temel kullanım şartlarını öğrenecekler.

 • Kimler Katılabilir

İşyerinde çalışan tüm çalışanlar katılabilir.

 • Eğitim İçeriği
 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 3. İşyeri temizliği ve düzeni,
 4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçları,
 5. Meslek hastalıklarının sebepleri,
 6. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 7. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 8. İlkyardım
 9. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 10. Elle kaldırma ve taşıma,
 11. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 12. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 13. Ekranlı araçlarla çalışma,
 14. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 15. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 16. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 17. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 18. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 19. Tahliye ve kurtarma
 • Eğitim Süresi

16 Saat (2 gün)*

 • Katılımcı Sayısı

Maksimum 25 (yirmi beş) kişi**

 • Notlar

Eğitimler eğiticilerin eğitim belgesine sahip iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından sunulacaktır. İşletmelerin eğitim taleplerine göre eğitmenler belirlenecektir.

* Eğitim ihtiyaç analizi ve işletmenin tehlike sınıfına göre değişecektir. Eğitim süreleri az tehlikeli işletmeler için 8 saat, tehlikeli işletmeler için 12 saat, çok tehlikeli işletmeler için 16 saat den az  olmayacaktır.

** Eğitim alanın durumu, eğitim sunum ekipmanlarının özellikler göz önünde bulundurularak katılımcı sayısı artış gösterebilir.

 

RİSK DEĞERLEDNİRME EKİP EĞİTİMİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 10 “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür”. Kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliği yönünden oluturulacak risk değerlendirme raporunu işletmede oluşturulan ekip yapar, bu ekibin raporu hazırlamadan önce eğitim alması gerekmektedir.

 • Eğitimin Amacı

Ulusal mevzuat çerçevesinde tehlike belirleme ve risk değerlendirme tekniklerini anlatımı, risk değerlendirme ekibindeki görev ve sorumluluklarını anlatmak.

 • Eğitimin Hedefi

Risk değerlendirme raporunu oluşturacak ekipte görev alabilme,

 • Kimler Katılabilir

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme ekip üyeleri, yöneticiler, saha ekipleri ve uzman / danışmanlar.

 • Eğitim İçeriği
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Mevzuatlar,
 2. Risk Değerlendirme Yöntemleri,
 3. Tehlike ve Risk Kavramları,
 4. Risk Yönetimi, Risk Değerlendirme, Risk Analizi ve Tehlike Analizi,
 5. Evrensel Risk Kontrol Hiyerarşisi,
 6. Kontrol ve Gözlem,
 7. Kaza / Olay Oluşum Modelleri Kapsamında Risk Yönetimi,
 8. Uygulama Çalışması,
 • Eğitim Süresi

8 Saat (bir gün)

 • Katılımcı Sayısı

Maksimum 20 (yirmi) kişi,

 • Notlar

Eğitimler eğiticilerin eğitim belgesine sahip alanın uzman kişiler tarafından sunulacaktır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 22 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik madde 4 kapsamında “ Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.” Kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri ve yedekleri eğitim alması gerekmektedir.

 • Eğitimin Amacı

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi iş yerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir.

 • Eğitimin Hedefi

Katılımcıların belirtilen eğitim konularında genel bilgi sahibi olmaları, işletmelerde oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurullarında kurulun sorumluluk, görev yetkilerini öğrenecektir.

 • Kimler Katılabilir

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, yöneticiler, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, diğer sağlık personelleri, sendikacılar, mühendisler, teknisyenler, formenler, ustalar, İSG çalışan temsilcileri vb. kurul üyeleri.

 • Eğitim İçeriği
 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu nedir?
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulacağı işyerleri
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun toplanma ve çalışma biçimi
 4. Kurul toplantı tutanakları ve diğer belgelerin kayıt altına alınması
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda alınan kararların çalışanlara duyurulması
 6. Kurulda alınan kararların, uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları arasında işbirliğinin sağlanması
 8. İşveren ve işveren vekilinin yükümlülüğü
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun yükümlülüğü
 10. Çalışanların yükümlülüğü
 11. Kurulun görev ve yetkileri,
 12. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
 13. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
 14. İş hijyeninin temel ilkeleri,
 15. İletişim teknikleri,
 16. Acil durum önlemleri,
 17. Meslek hastalıkları,
 18. İşyerlerine ait özel riskler,
 • Eğitim Süresi

8 Saat (1 gün)

 • Katılımcı Sayısı

Maksimum 20 (yirmi) kişi,

 • Notlar

Eğitimler eğiticilerin eğitim belgesine sahip iş güvenliği uzmanları tarafından sunulacaktır. İşletmelerin eğitim taleplerine göre eğitmenler belirlenecektir.

 

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ EĞİTİMİ

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 20’ e gore işyerleri çalışan temsilcisini belirlemesi ve eğitim aldırması gerekmektedir.

 • Eğitimin Amacı

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere çalışan temsilcilerinin nasıl belirleneceği, görev, yetki ve sorumluluklarını anlatmaktır.

 • Eğitimin Hedefi

Katılımcıların belirtilen eğitim konularında genel bilgi sahibi olmaları, işletmelerde oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında sorumluluk, görev ve yetkilerini öğrenecektir.

 • Kimler Katılabilir

İşletme tarafından görevlendirilmiş veya seçilmiş çalışan temsilcileri katılabilir.

 • Eğitim İçeriği
 1. Kimler Çalışan Temsilcisi Olabilir ?
 2. Çalışan temsicisinin sorumluk, görev ve yetkileri,
 3. İşveren ve işveren vekilinin yükümlülüğü,
 4. Çalışanların yükümlülüğü
 5. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
 6. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
 7. Meslek hastalıkları,
 8. İş hijyeninin temel ilkeleri,
 9. Acil durum önlemleri,
 10. İşyerlerine ait özel riskler,
 • Eğitim Süresi

4 Saat (bir gün)

 • Katılımcı Sayısı

Maksimum 20 (yirmi) kişi,

 • Notlar

Eğitimler eğiticilerin eğitim belgesine sahip alanın uzman kişiler tarafından sunulacaktır.

 

Destek elemanları görevlendirilecekleri alanlarına göre özel olarak eğitilirler.

 

Eğitim içerikleri için lütfen firmamız ile iletişime geçiniz.

 

 

YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitim Müfredatı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği  Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Hazırlanmıştır.

 • Eğitimin Amacı

İşletmelerde yangın güvenliği bilgisini vermek ,yangını yaratan riskleri tanımlamak, yangının çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anında tesislerdeki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek,

 • Eğitimin Hedefi

Katılımcıların belirtilen eğitim konularında genel bilgi sahibi olmaları, acil bir durumda çıkabilecek bir yangına güvenli müdahale edebilmeyi öğrenecektir.

 • Kimler Katılabilir

Acil durum ekip üyeler, Yangınla mücadele ekip üyeleri, işyerinde çalışan tüm personeller katılabilir.

 • Eğitim İçeriği

 

 • Teorik
 1. Yangın güvenliği ile ilgili tanımlar,
 2. Yanmanın oluşumu ve yangın,
 3. Yangın,
 4. Yangın Sınıfları (yanıcı madde özelliğine bağlı),
 5. Yangının sirayet yolları,
 6. Yangının Evreleri,
 7. Yangın Sebepleri ve Önlemleri (aktif-pasif),
 8. Yangın Söndürme Prensipleri,
 9. Yangın Söndürücüler (Sulu-Köpüklü-Tozlu-Gazlı),
 10. Yangın Sınıfları için uygun söndürücü seçimi,
 11. Seyyar yangın söndürücülerin karşılaştırılmasının yapılması,
 12. Yangın takımları ve sulu sistem malzemelerinin tanıtımı,
 13. Alarm, ihbar ve haberleşmenin önemi  nereye ne şekilde haber verileceğinin anlatılması,

 

 • Pratik
 1. Pratik Eğitim alanının emniyet kurallarının anlatılması,
 2. Koruyucu teçhizatın tanıtımı ve kullanılması,
 3. İlk müdahale cihazları ve kullanılmasının uygulamalı gösterilmesi,
 4. Personelinin yangın senaryosuna göre görev dağılımının ve tanımlamasının yapılması,
 5. Hortum-Hidrant rekor bağlantılarının uygulamalı olarak gösterilmesi,
 6. Hava hareketlerinin söndürmeye etkisinin uygulamalı gösterilmesi,
 7. A Sınıfı yangın (Katı Malzeme Yangını) oluşturma ve söndürülmesi,
 8. B Sınıfı yangın (Akaryakıt Yangını) oluşturma ve söndürülmesi,
 9. C Sınıfı yangınlarına (Gaz Yangını) müdahale, yangın oluşturma ve söndürülmesi,
 10. Solunum seti ile kapalı alan yangınına müdahale uygulaması,

 

 • Eğitim Süresi 

8 Saat (bir gün) *

 • Katılımcı Sayısı

Maksimum 20 (yirmi) kişi,

 • Notlar

Eğitimler eğiticilerin eğitim belgesine sahip alanın uzman kişiler tarafından sunulacaktır.

 

* Teorik ve pratik olarak eğitimin sunulması halinde bir gün 8 saat , sadece teorik eğitimini sunulması halinde bir gün 4 saat den az olmayacaktır.

 

 

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ

 

Eğitim Müfredatı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği  Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Hazırlanmıştır.

 

 • Eğitimin Amacı

Yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmek, ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamak, mevcut tehlike ve risklere karşı yaratmak ve yüksekte güvenli çalışma bilgi ve becerilerini sağlamaktır.

 

 • Eğitimin Hedefi

 Katılımcıların belirtilen eğitim konularında genel bilgi sahibi olmaları, yüksek alanda güvenle çalışa bilecek bilgi ve becerileri öğrenecektir.

 

 • Kimler Katılabilir

 

İşyerinde çalışan yüksekte çalışmalarda bulundan tüm çalışanlar katılabilir.

 

 • Katılım Koşulları

 Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporuna sahip olmak. (Sağlık raporlarında yüksekte çalışmasına bir sakıncası yoktur ibaresinin olması gerekmektedir.)

 

 • Eğitim İçeriği

 Teorik

 

 1. Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları
 2. İşçi ve işverenin yasal sorumlulukları
 3. Nereler yüksekte çalışma ortamlarıdır?
 4. Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımları,
 5. Yüksekte çalışmanın kuralları
 6. Yüksekte çalışma teknikleri farklılıkları ve organizasyonu
 7. Tehlikeli ve güvensiz durumları tanıyabilme
 8. Düşmenin nedenleri, düşmeye neden olan faktörler,
 9. Düşme durdurma sistemleri
 10. Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri (Pasif ve aktif sistemler),
 11. Emniyet alma kurallarının (Ankrajlama)belirlenmesi, hazırlanması ve kurulması
 12. Yatay ve dikey yaşam hatları üzerinde çalışma teknikleri
 13. Lanyardla (uzatma halatı) tırmanmalar
 14. Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma,
 15. Mobil yükselebilen platformlar ve kaldırma ekipmanlarında güvenli çalışma,
 16. Askıda kalma şoku ve süresi
 17. Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri
 18. Temel düğümler,
 19. Yüksekte çalışmada kullanılan teknik malzemeler
 20. KKD ve teknik malzemelerin standartları
 21. Yüksekte çalışmada kullanılan kişisel koruyucu donanımlar (KKD)
 22. Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı
 23. Güvenlik işaretleri

 

Pratik

 

 1. Yüksekte çalışma teknikleri uygulamaları, emniyet, ulaşım ve pozisyon alma
 2. Kişisel malzemelerin takılması kuşanılması ve kullanılması
 3. Kişisel malzemelerin kontrolü, bakımı, depolanması
 4. Kişisel koruyucu ekipmanların tanıtımı
 5. Lanyardların ve şok emicilerin kullanılması
 6. Ankraj oluşturulması
 7. Sabit ve mobil yaşam hatlarının kurulum uygulamaları
 8. Yatay ve dikey yaşam hatları ile uygulama,
 9. İskeleler ve iskelelerde güvenli çalışma
 10. Mobil yükselebilen platformlar üzerinde güvenli çalışma
 11. Sabit ve hareketli merdivenler üzerinde uygulama örnekleri
 12. Çatılarda güvenli çalışma uygulamaları
 13. Geri sarmalı sistemle uygulamalar
 14. Özel teknik ekipmanların tanıtılması
 15. Makaralı sistemler ile yük kaldırma
 16. Çalışılan malzemelerin sabitlenmesi
 17. Ankraj noktalarının tespiti, uygun düğümlerin bağlanması, düzenlenmesi, ayarlanması ve sabitleme
 18. Temel düğüm Uygulamaları
 19. Uygun düğümlerin bağlanması, düzenlenmesi, ayarlanması ve sabitleme
 20. İp toplama, ip açma (elle ve gözle kontrolün önemi)
 21. Askıda kalan personelin kurtarılması, müdahale yöntemleri

 

 • Eğitim Süresi

16 Saat (İki gün) *

 

 • Katılımcı Sayısı

Maksimum 12 ( on iki) kişi,

 

 • Notlar

Eğitimler eğiticilerin eğitim belgesine sahip alanın uzman kişiler tarafından sunulacaktır.

 

 

* Teorik ve pratik olarak eğitimin sunulması halinde iki gün 16 saat , sadece teorik eğitimini sunulması halinde bir gün 8 saat den az olmayacaktır.