background

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

22 Ekim 2021

Sağlık ve güvenlik tarihte ve günümüzde insanın ve insanlığın en önemli konusu olmuştur. Özellikle sanayileşme sonrasında çalışma hayatındaki sağlık ve güvenlik riskleri, insan hayatını olumsuz olarak etkileyen çok önemli bir faktördür. Çalışma hayatındaki sağlık ve güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması (mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi) için hukuki, teknolojik, eğitim ve denetim gibi birçok sahada çalışma yapılmaktadır.

1970’lı yıllarda çıkarılan 1475 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında (Tüzük ve Yönetmeliklerde) işyerlerinde uygulanması gerekli olan çok detay hükümler yer almıştır. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kişiler ve Devletin İş Güvenliği Müfettişleri, yaptıkları (Eğitim, denetim vs.) çalışmalarda, işyerlerinin iş güvenliği mevzuatına uygun olup olmadığını kontrol ederek, uygun olmayan hususları noksanlık şeklinde tespit ederek, işverenin bu noksanlıkları gidermesini, emniyetli bir çalışma ortamı sağlamasını ve emniyetli bir çalışma şekli uygulanmasını temin etmeye çalışmışlardır.

Kuzey Akademi Ortak Sağlik ve Güvenlik Birimi olarak T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortak sağlık ve güvenlik birimi yetki belgemizi almış bulunmaktayız. Kurumumuz çalışma hayatında işletmeler için iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistmelerini kurulmasında mevzuatlar çerçevesinde sağlık ve güvelik gözetim alanlarında hizmetler vermekteyiz. İş güvenliği danışmanlığı olarak işletmelere

– İş Güvenliği Uzmanı (A,B,C)

– İşyeri Hekimi

– Diğer Sağlık Personeli

görevlendirmeleri yapmaktayız.

Kuzey Akademi Ortak Sağlik ve Güvenlik Birimi olarak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulması,

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanması,

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulması,

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınması,

e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması,

f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesi,

çalışmalarını yapmaktayız.

30.06.2012 tarihinde resmi gazatede yayımlanarak 01.01.2013 tarihinde yürülüğüe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güveliği Kanunu iş hayatımıza artık girmiş bulunmaktadır. Bu Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmatadır. Bu kapsam da işletmeler de ulusal ve uluslar arası mevzuatlar çerçevesinde  iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları yapılması gerekmekte, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yürülülüğe girmesiyle birlikte işletmeler İş Güvenliği Uzmanıları, İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu gelmektedir. İşletmler kendi bünyelerinde bulunan gerekli sertifikaya sahip personellerinden görevlendirme yapabildikleri gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onay almış Ortak ve Sağlık Güvenlik Birimlerinden de hizmet satın alabilmektedirler.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu yürürlüğe girmesi ile birlikte işletmeler için İş güvenliği uzmanlarının, işyer hekimlerinin ve Diğer sağlık personellerinin bulundurma zorunluluğu kademeli olarak yürürlülüğe alınmıştır. Aşağıdaki tabloda yürürlük tarihleri belirtilmiştir.

Tablo-1 Yürürlük Tablosu

 

KA-HZM-03_İSG_Danışmanlık_Hizmetleri__Uyumluluk_Modu_

Tablo-2 İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Perosneli Görevlendirme Tablosu

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun gereği işletmelerde bulunan çalışan sayılarına göre görevlendirlmesi gereken iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelleri değişiklikler göstermektedir. Aşağıdaki toblolarda çalışan sayısına göre bulundurulması gereken personeller belirtilmiştir.

 

KA-HZM-03_İSG_Danışmanlık_Hizmetleri__Uyumluluk_Modu_

x : Görevlendirme zorunlu.

 

Not: Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

Not: İş güveliği uzmanı olarak A Sınıfı Uzmanlık Belgesine sahip personeller tüm tehlike sınıflarına, B sınıfına sahip uzman personeller tehlikeli ve az tehlikeli sınıflara, C sınıfına sahip personeller ise az tehlikeli sınıflara bakabilmektedirler.

Not: İşyeri hekimliği belgesine sahip doktorlar ve diğer sağlık personeli sertifikasına sahip sağlık personelleri ise tehlike sınıfı ayrılmaksızın tüm sınıflara bakmaktadırlar.

İşletmeler de tehlike sınıfına göre görevledirilecek olan personelerin çalışma süreleri değişiklikler göstermektedir. Aşağıdaki tabloda çalışma süreleri belirtilmiştir.